O klubie

Monografia
Klubu Dyrektorów i Menedżerów
Ziemi Oławskiej


Początki

Klub Dyrektorów i Menedżerów Ziemi Oławskiej - zarejestrowany w październiku 1999 - powstał z inicjatywy przedsiębiorców i kadry kierowniczej, skupionych wokół koncepcji gospodarowania w warunkach kapitalizmu z tzw."ludzką twarzą" i optymalnego przygotowania firm lokalnych do integracji z Unią europejską.

Najważniejsze zadania KLUBU to:

  1. tworzenie warunków i podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczo-społecznego Ziemi Oławskiej, samodzielnie lub też we współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi oraz odpowiednimi instytucjami regionalnymi i innymi stowarzyszeniami,
  2. wzajemne wspieranie się członków Klubu w tworzeniu zintegrowanej przestrzeni gospodarczej, promowanie ich uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych, popieranie kandydatów do ciał przedstawicielskich,
  3. kształtowanie i promocja postaw moralno-etycznych ogólnie przyjętych jako wzorce nowoczesności, profesjonalizmu i otwartości intelektualnej,
  4. pomoc i wspieranie się członków Klubu w szerokim zakresie oczekiwań, w tym działania integracyjno - towarzyskie, oraz zdobywanie kontaktów międzyludzkich i wymiana informacji na tym polu,
  5. wspieranie inicjatyw w zakresie współpracy z właściwymi organizacjami lub ośrodkami naukowymi i kulturalnymi Dolnego Śląska, a także popieranie ich dorobku i tradycji,
  6. oddziaływanie na treść programu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin na terenie Ziemi Oławskiej,
  7. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury biznesu w regionie, a w szczególności banków, firm doradczych, grup kapitałowo inwestycyjnych, zespołów projektowych i badawczych,
  8. tworzenie standardów pokoju społecznego ( konsensusu pracodawców i pracobiorców ) oraz stosunków partnerstwa w reprezentowanych podmiotach gospodarczych,
  9. popieranie twórczych działań modernizacyjnych i proekologicznych w rozwiązaniach infrastrukturalnych Ziemi Oławskiej.


Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Pracodawców w Jelczu-Laskowicach i Oddziałem Terenowym w Jelczu-Laskowicach Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, których część członków jest jednocześnie członkami naszego Klubu, oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców w Oławie.


Strona w przygotowaniu

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2001 r.
Webmaster: Jerzy Urbaniak

Strona utworzona dnia 19-07-2001
przy pomocy programu Pajączek Light