STATUT

STATUT
KLUBU DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW
ZIEMI OŁAWSKIEJROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Klub Dyrektorów i Menedżerów Ziemi Oławskiej, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., " Prawo o stowarzyszeniach " ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r. z późniejszymi zmianami ) i posiada osobowość prawną.

§ 2. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, funkcjonującym ponad podziałami politycznymi.

§ 3.Klub jest zarejestrowany i ma swoją siedzibę w Oławie.

§ 4. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ale pierwszeństwo zainteresowań i główne cele działalności wiąże z regionem dolnośląskim, a szczególnie Ziemią Oławską.

§ 5. Klub może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych zrzeszeń i organizacji o podobnym zakresie działania i z natury będzie dążyć do szerokiego i skutecznego współdziałania międzypowiatowego.

§ 6. Klub jest otwarty na inicjatywy i przygotowania do szerokiej integracji makroregionalnej oraz euroregionalnej.


ROZDZIAŁ II
Cele i formy działalności Klubu

§ 7. 1. Celem działalności Klubu jest:
a). tworzenie warunków i podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczo-społecznego Ziemi Oławskiej, samodzielnie lub też we współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi oraz odpowiednimi instytucjami regionalnymi i innymi stowarzyszeniami,
b). wzajemne wspieranie się członków Klubu w tworzeniu zintegrowanej przestrzeni gospodarczej, promowanie ich uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych, popieranie kandydatów do ciał przedstawicielskich,
c). kształtowanie i promocja postaw moralno-etycznych ogólnie przyjętych jako wzorce nowoczesności, profesjonalizmu i otwartości intelektualnej,
d). pomoc i wspieranie się członków Klubu w szerokim zakresie oczekiwań, w tym działania integracyjno - towarzyskie, oraz zdobywanie kontaktów międzyludzkich i wymiana informacji na tym polu,
e). wspieranie inicjatyw w zakresie współpracy z właściwymi organizacjami lub ośrodkami naukowymi i kulturalnymi Dolnego Śląska, a także popieranie ich dorobku i tradycji,
f). oddziaływanie na treść programu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin na terenie Ziemi Oławskiej,
g). działanie na rzecz rozwoju infrastruktury biznesu w regionie, a w szczególności banków, firm doradczych, grup kapitałowo inwestycyjnych, zespołów projektowych i badawczych,
h).tworzenie standardów pokoju społecznego ( konsensusu pracodawców pracobiorców ) i stosunków partnerstwa w reprezentowanych podmiotach gospodarczych,
i).popieranie twórczych działań modernizacyjnych i proekologicznych w rozwiązaniach infrastrukturalnych Ziemi Oławskiej.

2. Realizacja celów Klubu następuje poprzez:
a). tworzenie lobby na rzecz rozwoju ziemi oławskiej w Sejmiku Samorządowym, Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Wojewody,
b). delegowanie swoich członków i przedstawicieli do udziału i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo opiniodawczych, komisjach samorządu terytorialnego i innych organizacjach społecznych, a także popieranie kandydatur członkowskich w wyborach,
c). inicjowanie i wprowadzanie wypracowanej przez Klub problematyki na posiedzenia komisji Rady Powiatu, komisji problemowych Rad Gmin i Miast Ziemi Oławskiej,
d). przedkładanie stanowisk i opinii w zakresie zainteresowań Klubu władzom wykonawczym,
e). prowadzenie działań informacyjno promocyjnych i edukacyjnych, które upowszechniają cele działania Klubu oraz problematykę rozwoju Dolnego Śląska,
f). ocenę centralnych i samorządowych programów gospodarczych w całości i częściach dotyczących Ziem Oławskich lub jej poszczególnych miast i gmin,
g). wnoszenie opinii do przygotowanych projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie gospodarki jako całości i warunków środowiskowych podmiotów gospodarczych z jakimi są związani członkowie Klubu,
h). wymianę doświadczeń z podobnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
i). organizowanie samokształcenia członków.


ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki


§ 8. Klub tworzą członkowie:
1.Zwyczajni
2. Wspierający
3. Honorowi.

§ 9. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw, zaangażowani w działania na rzecz Ziemi Oławskiej i Dolnego Śląska.

§ 10. Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybierany do władz Klubu.
2. Brać udział w zgromadzeniach i zebraniach Klubu.
3. Korzystać ze świadczeń Klubu.
4. Korzystać z majątku i dorobku Klubu w sposób określony przez regulaminy klubowe.
5. Współuczestniczyć we wszystkich programowych przedsięwzięciach Klubu.
6. Korzystać z promocji i poparcia Klubu przy realizacji własnych zadań zawodowych.
7. Wnoszenia swoich problemów członkowskich mieszczących się w społecznej i gospodarczo organizacyjnej działalności Klubu.

§ 11. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1. Czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Stosowania się do postanowień Statutu, reguły etycznej, regulaminów i uchwał władz Klubu.
3. Przestrzegania zasad solidarności klubowej i dobrych obyczajów we wzajemnych stosunkach członkowskich.
4. Opłacania składek członkowskich.

§ 12. 1. Pierwszymi członkami Klubu są jego założyciele, podpisujący niniejszy Statut.
2. Przyjęcia dalszych zwyczajnych członków Klubu dokonuje Zarząd na wniosek zaopiniowany przez co najmniej dwóch członków założycieli jako wprowadzających.

§ 13. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Wykluczenia członka zwyczajnego w przypadku rażącego nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu, reguły etycznej, regulaminów i uchwał oraz przyjętych w Klubie norm postępowania, podjętego w formie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu.
Od uchwały zarządu klubu, zainteresowanej osobie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o jej podjęciu.
3. Śmierci członka.

§ 14. 1. Członkiem wspierającym mogą zostać osoby prawne, w tym podmioty gospodarcze, prowadzące swoją działalność na rzecz Dolnego Śląska.
2. Przyjęcie osoby prawnej na członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu deklaracji wyrażającej zamiar wstąpienia do Klubu.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do opłacenia składek członkowskich w wysokości określonej przez władze Klubu.

§ 15. Członek wspierający ma prawo korzystać ze świadczeń Klubu, a także uczestniczyć z głosem doradczym w zgromadzeniach i zebraniach Klubu.

§ 16. Członek wspierający działa w Klubie poprzes swojego stałego przedstawiciela lub pełnomocników.

§ 17. Członkostwo osoby prawnej członka wspierającego ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Klubu w związku z ustaniem działalności na rzecz regionu Dolnego Śląska lub utratą osobowości prawnej.
3. Stwierdzenie przez Zarząd Klubu nieopłacenia składek członkowskich dłużej niż trzy miesiące.

§ 18. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna o szczególnych zasługach dla Klubu, działająca dla interesów Dolnego Śląska, a szczególnie Ziemi Oławskiej.

§ 19. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, uchwałą podjętą przez co najmniej 2/3 głosów w obecności nie mniej niż połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 20. Członek honorowy ma prawo do korzystania ze świadczeń Klubu oraz udziału w zgromadzeniach i zebraniach Klubu z głosem doradczym, bez obowiązku wynikającego z § 11 pkt 4 niniejszego Statutu.


ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu i ich kompetencje

§ 21.1. Władzami Klubu są:
a). Walne Zebranie Członków Klubu,
b). Zarząd Klubu.
2. Władze Klubu działają na podstawie Statutu i uchwalonych przez siebie regulaminów.
3. Decyzje władz Klubu są podejmowane w formie uchwał zapadających większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 22. 1. Walne Zebranie Członków Klubu powołuje organ kontrolny zwany Komisją Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy z pośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa równolegle z kadencją Zarządu.

§ 23. 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, które może być zwoływane w trybie zwyczajnych i nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu, co najmniej 2 razy w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest:
a). na wniosek Zarządu,
b). na pisemny wniosek co najmniej 20 % członków uprawnionych do głosowania.

§ 24. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Klubu.
2. Uchwalanie wysokości i sposobu zbierania składek członkowskich.
3. Wybór Zarządu a w tym Prezesa Klubu, Wiceprezesów oraz Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.
6. Uchwalanie Statutu Klubu oraz podejmowanie uchwał o jego zmianie.
7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych.
8. Rozpatrywanie odwołań członków Klubu i Zarządu w sprawach członkostwa w Klubie.
9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.
10. Uchylanie uchwał Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 20 % członków zwyczajnych Klubu.
11. Przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 25. 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, a w razie ogłoszenia drugiego terminu bez względu na liczbę członków.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
3. Wybór członka władz odbywa się w głosowaniu jawnym na zasadach przyjętych w pkt 1, lub tajnym na wniosek co najmniej 10 % głosujących.

§ 26. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni Klubu, a z głosem doradczym pozostali członkowie i zaproszeni goście.

§ 27. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia pisemnie członków Klubu, na dwa tygodnie przed datą Zebrania.

§ 28. 1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków, w tym Prezesa Klubu, 2 Wiceprezesów Klubu oraz Sekretarza i Skarbnika Klubu.
2. Wiceprezesi są wybierani z uwzględnieniem reprezentacji środowisk regionalnych.
3. Kadencja Zarządu trwa 2.

§ 29. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a). wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b). zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
c). reprezentowanie Klubu na zewnątrz, z tym że w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności, prawo to przysługuje Prezesowi Zarządu lub innemu upoważnionemu przez niego członkowi zarządu.
d). przyznawanie członkostwa zwyczajnego i wspierającego oraz występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o przyznanie członkostwa honorowego,
e). rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków,
f). przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Klubu,
g). powoływanie zespołów i komisji problemowych,
h). inicjowanie działalności klubowej,
i). nadzorowanie funkcjonowania biura Klubu,
j). prowadzenie dokumentacji członkowskiej Klubu.

§ 30. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§ 31. 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia kontroli opłacania składek, działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do składania wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski o wykreślenie członka Klubu.

§ 32. Szczegółową organizację i tryb pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej określają regulaminy, uchwalone przez Walne Zebranie Członków lub Zarząd na zasadzie postanowień § 30 p.1.

§ 33. 1. Do prowadzenia spraw bieżących Klubu Zarząd za zgodą Walnego Zebrania Członków może utworzyć Biuro i zatrudnić Dyrektora Biura Klubu określając zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
2. Dyrektor Biura ponosi odpowiedzialność z tytułu swojej działalności przed Zarządem Klubu.

§ 34. W przypadku konieczności uzupełnienia składu liczbowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybory uzupełniające mogą być dokonywane na każdym Walnym Zebraniu Członków.


ROZDZIAŁ V
Majątek Klubu

§ 35. 1. Klub w celu realizacji zadań statutowych może dysponować majątkiem uzyskanym
w drodze:
a). składek członkowskich,
b). darowizn i zapisów,
c). własnej działalności gospodarczej i pożytków z posiadanego majątku.
2. Do ważności oświadczń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych osób. Osobami upoważnionymi są: Prezes lub Wiceprezes oraz jeden z członków Zarządu, działający zgodnie z regulaminami wewnętrznymi.
3. Klub może uczestniczyć w fundacjach działających w interesie jego członków lub szerzej pojmowanych celów statutowych.


ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 36. 1. Zmiana postanowień Statutu lub rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności nie mniej niż połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych członków Klubu w drugim.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony majątek Klubu.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2001 r.
Webmaster: Jerzy Urbaniak

Strona utworzona dnia 19-07-2001
przy pomocy programu Pajączek Light